Tartoznak Önnek vagy cégének?

A követeléseink polgári eljárás keretén belül történő érvényesítéséről

Tartoznak Önnek vagy cégének? Jelentős kintlévőségei vannak? Amennyiben az adós nem akar fizetni vagy esetleg körbetartozás áldozata lenne, a következő lehetőségekkel élhet a lejárt esedékességű követelések érvényesítése érdekében.

 A Polgári perrendtartás 194. cikkelye a hitelezőnek lehetőséget biztosít egy közjog szerinti bírósági eljárás elindítására, ahol a felperesnek a bíróság előtt kell bizonyítania, hogy a követelése milyen jogcímen és milyen összegben áll fenn. Ezen eljárás előnyei közé tartozik, hogy a felperes az okiratokon kívül más bizonyítékok elrendelését is indítványozhatja (szakértői velemény, alperes személyes meghallgatása, tanúk kihallgatása) annak érdekében, hogy követeléseinek megalapozottságát bizonyítsa. Ugyanakkor, hátrányt jelenthet az érték szerint megállapított, viszonylag magas bélyegilleték, amelynek kifizetésére a felperes a kerestelevél benyújtásakor köteles, valamint a sokszor hosszadalmas eljárás.

Az adós ellen a hitelező fizetési meghagyásos eljárással is élhet, amelyre a P.p. 1013-1024 cikkelyei irányadóak.

Fizetési meghagyás útján érvényesíthető a kizárólag pénz fizetésére irányuló olyan biztos, esedékes és behajtható követelés, amely egy polgári szerződésből származik és amelyet okirat szentesít vagy a felek által elfogadott  statútum, szabályzat vagy más okirat állapít meg.

Az eljárást valamelyest késlelteti a hitelező azon kötelezettsége, hogy még a  keresetlevél benyújtását megelőzően, az adóst fel kell szólítania, hogy  a fizetési kötelezettségének tegyen eleget egy 15 napos határidőn belül. Előnyt jelent az alacsony, csupán 200 lejes bélyegilleték és az eljárás rövidebb időtartama, amely, ideális esetben, akár csak 45 nap is lehet a keresetlevél beiktatásától számítva.

A meghozott ítélet végrehajtható és jogerőre emelkedik ha az elsőfokú ítélet ellen nem nyújtanak be a fizetési meghagyás megsemmisítésére irányuló kérést vagy ezt a kérést a bíróság elutasítja.

Ezen eljárás hátránya, hogy a bíróság csakis a felek rendelkezésére álló okiratok és magyarázatok alapján hozza a döntését és amennyiben az alperes ellenzi a követelést vagy más bizonyítékok elrendelésének lenne helye, akkor a bíróság elutasítja a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló keresetet. Ebben az esetben lehetőség van a bíróság közjog szerinti eljárás útján történő megkeresésére.

Újdonság a kis értékű követelések eljárása, (1025-1032. cikkely) amely csakis abban az esetben vehető igénybe ha a keresetlevél beiktatásakor a követelés értéke nem haladja meg a 10.000 lejt.

Fontos tudni, hogy ezen eljárás nem terjed ki az 1025. cikkely 2. és 3. bekezdéseiben felsorolt tárgyakra, mint például adó-, vám- és közigazgatási ügyek; természetes személyek cselekvőképessége; házassági vagyonjogon és öröklésen alapuló jogok; csődeljárás, munkajog; ingatlan bérlete, stb.

Előnye az alacsony bélyegilleték – 50 lej a 2000 lejnél alacsonyabb követelések esetében és 200 lej a 2000 lejnél magasabb követeléseknél, amely lényegesen kisebb a közönséges eljárás alapján benyújtott keresetekhez képest.

Ez egy kifejezetten formanyomtatvány alapján történő írásbeli eljárás, ahol a felek ügyvéd általi képviselete nem kötelező.  Nem elhanyagolható ezen eljárás időtakarékossága sem, hiszen a bíróság a tárgyalástól vagy az ítélet meghozatalához szükséges valamennyi információ beérkezésétől számított 30 napon belül hozza meg az ítéletet.

A meghozott ítélet végrehajtható, ezzel szemben fellebbezésnek van helye, amelyet az ítélet közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani.

          Amennyiben az általunk megkötött szerződés nem tartalmazott a számunkra elegendő hatékony biztosítékot, partnerünk fizetőképes és a követeléseink behajtására a bírósági eljárás az egyedüli megoldás, akkor érdemes tekintettel lenni a fent említett szempontokra (költségek, időhatékonyság, ítélet végrehajthatósága, stb) és soha ne feledjük, hogy követelési jogainkat 3 éves elévülési határidő fenyegeti.