A szabálysértést megállapító jegyzőkönyv megtámadásáról

Megbüntettek gyorshajtásért és 3 hónapra felfüggesztették a jogosítványomat. Megtámadható a jegyzőkönyv?” – kérdezi egy olvasónk, aki attól tart, hogy ez a rendelkezés akár a munkaszerződésének a felbontását vonhatja maga után.

A 2001-es évi 2-es számú szabálysértésekről szóló Kormányrendelet értelmében a kihágást megállapító és büntetést elrendelő jegyzőkönyv ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül panaszt lehet előterjeszteni az elkövetés helye szerint illetékes bíróságon.

A panasznak halasztó hatálya van a kirótt pénzbírság vagy egyéb büntetés végrehajtására, tehát az elrendelt szankció mindaddig nem hajtható végre, amíg az ügyben nem született egy jogerős bírósági határozat. A beiktatott keresetlevél alapján, a szabálysértő kérésére, a rendőrség köteles a jogosítványt visszaadni.

A keresetlevél benyújtásakor a kérelmezőt 20 lej értékű illetékfizetési kötelezettség terheli.

Panasz útján kifogásolhatóak az intézkedés alaptalansága vagy a jegyzőkönyv formai hiányosságai.

A vezetői jog 90 napra történő felfüggesztését az eljáró szerv csakis akkor rendelhette el, ha olvasónk az illető útszakaszon a jármű kategóriájának megfelelő törvényes sebességet több mint 50 km/h-val túllépte és a mérés hitelesített berendezéssel történt. Kérésre a bíróság elrendeli a sebességmérő (radar) által rögzített felvétel bemutatását, amely olvashatóan kell  tartalmazza a jármű rendszámát, sebességét és a rögzítés pontos idejét.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a kiállítás helyét és idejét; a tisztviselő nevét, minőségét és azon intézmény elnevezését, amelyhez tartozik; a szabálysértő személyes adatait, foglalkozását és munkahelyét; a szabálysértésnek minősülő cselekedet leírását, az elkövetés időpontjának és helyének a megnevezésével; a tett súlyosságának a felmérésére szolgáló körülményeket; a kihágást szabályozó és büntető jogszabályt; baleset esetén, a biztosító társaság elnevezését; az elkövető lehetőségét, hogy 48 órán belül a minimális pénzbírság felét fizethesse ki illetve a jogorvoslati határidőt, az illetékes hatóság megnevezésével.

A jegyzőkönyv semmisségét vonja maga után a következő adatok bármelyikének a hiánya: a kihágást megállapító tisztviselő neve és minősége, az elkövető, szabálysértő neve, (jogi személy esetében az elnevezése és székhelye), a szabálysértésnek minősülő cselekedet és az elkövetés dátuma valamint a kihágást megállapító személy aláírása.

Törvényességi feltétel a jegyzőkönyv minden oldalának az aláírása úgy a tisztviselő, mint pedig a szabálysértő által. Amennyiben az utóbbi nincs jelen vagy megtagadja a jegyzőkönyv aláírását, akkor a jegyzőkönyvben ezt a körülményt fel kell tüntetni.és egy tanúval alá kell támasztani. Egy másik rendőr nem lehet tanú! 

            Elévülési határidők: az elrendelt büntetések végrehajtása elévül, amennyiben a jegyzőkönyvet a büntetés megállapításától számított 2 hónapon belül nem közlik ki a szabálysértővel. A pénzbírság kiszabása elévül a tett elkövetésétől számított 6 hónapon belül.