A törvényes öröklés általános rendje (2)

A Ptk 963. cikkelye értelmében, végrendelet hiányában, törvényes örökösök:  a túlélő házastárs, a rokonok (egyenesági leszármazottak és felmenők, oldalági rokonok) és legvégül az állam.

A Ptk. korlátlanul elismeri az egyenesági leszármazottak és a felmenők törvényes öröklési jogát (gyermek, unoka, dédunoka, stb, illetve szülő, nagyszülő, dédnagyszülő, stb), az oldalági rokonok esetében ezt a jogot a IV. fokú  rokonok körével lezárja.

A leszármazottak, rokonok fogalmának a meghatározásában a vérségi kapcsolat a döntő, tehát nincs jelentősége annak, hogy a gyermek házasságban vagy azon kívül született, kivételt képezve az örökbefogadás, amikor egy jogi ügylet alapozza meg a rokoni kapcsolatot.

Törvényes öröklési joggal rendelkező oldalági rokonok az örökhagyó:

  • testvérei fokú rokonok,
  • unokaöccsei/unokahúgai valamint nagynéni/nagybácsi fokú rokonok,
  • dédunokaöccsei/dédunokahúgai, unokatestvérek illetve a nagyszülők testvérei fokú rokonok.

Amennyiben más örökös nincs, akkor az örökhagyó hagyatéka az államra száll.

Az örökösök a törvényben megjelölt sorrendben gyakorolhatják az öröklési jogaikat. A rangsor megállapítására a törvény két szempontot állapít meg: az örökösi osztályt és a rokonsági fokozatot.

Örökösi osztály alatt azon rokonok halmazát értjük, amelyek megelőzik és kizárják az öröklésből a más osztályba tartozó rokonokat.

A Ptk. 964. cikkelye 4 törvényes örkösi osztályt állapít meg:

  • osztály: egyenesági leszármazottak (gyermek, unoka, dédunoka, rokonsági foktól korlátanul),
  • osztály: kedvezményezett egyenesági felmenők (szülők) és kedvezményezett oldalági rokonok (testvérek),
  • osztály: rendes egyenesági felmenők (nagyszülő, dédnagyszülő, rokonsági foktól korlátlanul) és
  • osztály: rendes oldalági rokon (nagynéni/nagybácsi, unokatestvér, nagyszülők testvérei).

A rokonok a törvényes örökösi osztályok sorrendjében hivatottak gyakorolni az öröklési jogaikat, így az első osztályba tartozó örökös kizárja a többi osztályba tartozókat, így a második osztályba tartozó rokon csakis az első osztályba tartozó örökösök hiányában örökölhet vagy abban az esetben ha a közelebbi oztályba tartozók nem tudják vagy nem óhajtják gyakorolni az öröklési jogaikat.

Ugyanazon az örökösi osztályon belül a közelebbi rokonsági fokú örökös kizárja a távolabbi rokonokat, így például a gyermek kizárja az öröklésből az unokát. ( Két kivétellel: 1) a II. osztály keretén belül – a szülők, annak ellenére, hogy első fokú rokonok, mégsem zárják ki a az örökhagyó testvéreit, akik masodfokú rokonok  és 2) az örökösödési képviselet).

Amennyiben az örökösök egyazon osztályhoz tartoznak és azonos a rokonsági fok is, akkor egyenlő arányban örökölnek.

Folytatjuk a túlélő házastárs öröklési jogával, aki minden örökösi osztállyal szemben önálló örökös!