Az egyesületek és alapítványok alapító okiratának és alapszabályzatának a módosításáról

„Szeretnénk módosítani az egyesületünk alapító okiratát. Mi az eljárás ebben az esetben?”- kérdezi olvasónk.

Az egyesület alapító okiratának és alapszabályzatának a módosítására szükség lehet amennyiben változik a szervezet elnevezése, székhelye, kitűzött céljai, időtartama, az igazgató tanács (elnökség) összetétele, stb.

Az új tagok felvételét/kizárását vagy a tagsági viszony megszűntetését illetően nincs egységes jogi szabályozás, mindez az egyesület belső ügye. Ebben a kérdésben a tagok az alapszabályzatban előírt eljárás illetve feltételek szerint járnak el.

Első lépés a közgyűlés (alapítvány esetében az igazgató tanács) összehívása az alapszabályzatban meghatározott eljárás betartásával, rögzítve a napirendi pontokat.

A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet minden részt vevő tag aláír. A határozatképes közgyűlés megvitatja a napirendi pontokat és határozatot hoz a kívánt módosításokkal kapcsolatosan. Gyakorlatban hasznosnak bizonyult ha a határozatban a közgyűlés meghatalmaz valakit, nem feltétlenül tagot, akár külső személyt, hogy képviselje az egyesületet a módosítással kapcsolatos eljárásban.

Az eszközölt változásokat foglalhatjuk egy módosító okiratba vagy szerkeszthetünk egy új, a jelen helyzetet tükröző alapító okiratot és statútumot. Ajánlatosabb ez utóbbi megoldást választani, hiszen különböző pályázatok esetében feltétel lehet a naprakész és újraközölt alapszabályzat.

A közgyűlési határozatot és az alapító okiratokat/módosító okiratot szükséges ügyvéd által ellenjegyezni vagy közjegyző által hitelesíteni. Alapítvány esetében feltétel a közjegyzői hitelesítés.

A módosításra vonatkozó kérést az egyesület székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróságra kell benyújtani, csatolva a közgyűlési határozatot, a régi alapító okiratot és statútumot, a 100 lejes bélyegilleték befizetését igazoló nyugtát, az egyesület adóigazolványát és a szervezet bejegyzését tanúsító bírói végzést.

Az eszközölt módosítás függvényében változhatnak a csatolandó okmányok:

  • igazgató tanács összetételében történő módosítás esetén szükséges a vezetői tisztséget betöltő új tagok személyi igazolványának a másolata és a 30 napnál nem régebbi pénzügyi bizonyítványa (cazier fiscal),
  • elnevezés módosulása esetén, szükséges csatolni az Igazságügyi Minisztérium által kiállított névfoglalót,
  • székhely változtatás esetén csatolni kell egy, a pénzügyön előzetesen bejegyzett lakásbérleti vagy haszonkölcsön szerződést és szükség lehet egy 30 napnál nem régebbi telekkönyvi kivonatra is.

A székhely az igazgató tanács határozata által is módosítható, amennyiben az alapszabályzat kifejezetten rögzíti ezt a lehetőséget.

Az alapítvány célja csakis az alapító tag vagy az életben lévő alapító tagok többségi szavazatával  módosítható. Amennyiben az összes alapító tag meghalt, szükséges az igazgató tanács tagjainak 4/5-ös többségi szavazattal hozott határozata.

A bíróságon való bejegyzéstől számított 3 napon belül a bíró megvizsgálja a kérés törvényességét és indokolt végzéssel elrendeli/visszautasítja a módosítások nyilvántartásba vételét az alapítványok és egyesületek jegyzékébe.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 5 napon belül lehet fellebbezni.