Gyakorlati útmutató cég alapításához

A korlátolt felelősségű társaság (KFT) egy olyan jogi személy, amelyben a társult tagok felelőssége  korlátolt,  hiszen a társasági kötelmekért a tagok csakis a törzstőkéhez való hozzájárulásuk mértékéig felelnek.

A kis- és középvállalkozások kedvelt társasági formája, inkább személyegyesülés jellegű társaság, alapja a társtulajdonosok közötti bizalmi viszony.

A társaságot legalább egy és legtöbb 50 tag alapíthatja, de ugyanazon természetes vagy jogi személy csak egyetlen kft-ben lehet egyedüli tag.

Formailag, az alapító okirat magánokirat, de kivételes esetben, ha a törzstőkébe jegyzett javak között ingatlan található, akkor közokiratként, hiteles formában kell megkötni.

A cégbejegyzésre irányuló kérelmet 15 napon belül be kell jelenteni a székhely szerint illetékes cégbíróságnál. Csatolandó akták: a társasági szerződés és alapszabályzat, névfoglaló, a törzstőke befizetését igazoló banki igazolás (minimum 200 lej), székhelyre vontakozó bérleti/haszonkölcsön szerződés, az ügyvezető aláírási címpéldánya, a tagok és az ügyvezető arra vonatkozó közjegyzői nyilatkozata, hogy teljesítik az említett tisztségek betöltéséhez szükséges törvény által előírt feltételeket, a jogszabályban meghatározott mértékű illeték és közzétételi díj kifizetésének igazolása.

A kft a cégjegyzékbe való bejegyzés időpontjától rendelkezik jogi személyiséggel.