Az igazságügyi állami támogatásról

Mit tehetek ha a polgári perben kirótt bélyegilleték számomra nagyon megterhelő és meghaladja az anyagi lehetőségeimet?” – kérdezi olvasónk.

A Polgári perrendtartásról szóló törvény értelmében, amennyiben a polgári per költségei  veszélyeztetnék az Ön vagy családja megélhetését, igazságügyi állami támogatásban részesülhet az erre vonatkozó különleges törvényben előírt feltételek mellett.

A polgári ügyekben nyújtható igazságügyi állami támogatásról szóló 2008. évi 51-es számú sürgösségi kormányrendelet előírja, hogy a büntető perek kivételével, a támogatás igénybe vehető polgári, kereskedelmi, közigazgatási, munkaügyi illetve társadalom biztosítási ügyekben egyaránt.

A támogatás megvalósulhat:

  1. munkadíjban: a választott vagy kirendelt ügyvéd, az igazságügyi szakértő, fordító vagy tolmács illetve az igazságügyi végrehajtó honoráriumának a kifizetésében,
  2. bélyegilletékben: bármely magán vagy jogi személy kérhet mentességet, kedvezményt, részletfizetést vagy fizetési halasztást, akár a végrehajtás folyamán is.

A segély bármelyik formában igénybe vehető akár együttesen, akár külön-külön, azzal a feltétellel, hogy a munkadíjak esetében a támogatás mértéke ne haladja meg egy év alatt a 10 bruttó minimálbérnek megfelelő felső határt. Hazánkban jelenleg a bruttó minimálbér 1250 RON.

Ha az illeték előzetes megfizetése a félnek jövedelmi és vagyoni viszonyaival arányban nem álló megterhelést jelentene, mentesíteni lehet az illeték előzetes megfizetése alól, különösen ha a fél és a házastársa, valamint vele egy háztartásban élő, általa eltartott 26. életévét be nem töltött gyermekeinek az eltartását veszélyeztetné.

Az állami támogatás teljes mértékben fedezi a polgári per költségeit, amennyiben a keresetlevél benyújtását megelőző két hónapban az érdekelt személy egy családtagra vetített átlag havi nettó jövedelme 300 lejnél kisebb. A 600 lejnél alacsonyabb jövedelem esetén az állam a költségek 50%-át fedezi.

A jövedelem meghatározásánál figyelembe veszik a fizetést, időszakos juttatásokat, munkadíjakat, járadékokat, bérleti díjakat, kereskedelmi vagy önálló tevékenységből származó nyereséget valamint az állandó jellegű kiadásokat, az időszakosan fizetendő lakbért és tartásdíjat.

A támogatás a törvényben megállapított jövedelemkorláttól függetlenül is igényelhető, a kérelmező szükségleteivel arányosan, amennyiben az eljárás költségei korlátoznák az illető személy igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését.

A kedvezmény megítéléséről az ügyet tárgyaló bíróság dönt, a kérelmezőt nem terheli bélyegilleték fizetési kötelezettség. Csatolni kell az illető személy és családja jövedelmét és kiadásait igazoló okiratokat valamint egy saját felelősségre tett nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az elmúlt 12 hónapban a kérelmező a támogatás melyik formájában részesült és milyen értékben.

A támogatás elutasítására vonatkozó határozat ellen felülvizsgálati kéréssel élhetünk, a kiközléstől számított 5 napon belül.

Amennyiben a támogatásban részesült személy megnyeri a pert, a bíróság kötelezi a vesztes felet a támogatás összegének a kifizetésére, ellenkező esetben az állam viseli  ezeket a költségeket.